اسامی و تاریخ های ارایه درس مسایل آپ

مهم! تاریخ ها به روز شد

با کلیک بروی شماره جلسات پاور ارایه کلاس در هر هفته را دریافت کنید.

جلسات تاریخ فعالیت اسامی گروه ها
اول ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ مقدمه ای بربحث و معرفی درس
دوم ۹۸/۱۱/۲۶ تاریخ آموزش و پرورش
سوم ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ پایه ها و سیستم­های آموزشی خانم ها : سروی

 

مداحی

فائقی

چهارم ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ کتاب درسی و مسایل پیرامون ان خانم ها : جباری

 

نصرآبادی

مصطفوی

پنجم ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ عدالت آموزشی ( مدارس دور افتاده- دختران و آموزش..) خانم ها :

 

حیران

علیزاده

ششم

۱۳۹۹/۰۲/۱۳

مسایل مربوط به امور تربیتی و پرورشی

 

مشکلات رفتاری و روانشناختی دانش آموزان

خانم ها :  قنبرزاده

 

معصومی

آقای نعمتی

هفتم ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ نظام تربیت معلم و گزینش معلم خانم ها : بختیاری

 

زلقی

شفیقی

هشتم ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ درس پژوهی- پژوهش در نظام آموزشی خانم ها : اسدی

 

خادمی

فرج اللهی

نهم ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ بودجه آپ و مسایل پیرامون آن خانم ها : آخرتی

بهرنگی

قره داغی

دهم ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ سازمان ها و تشکیلات سیاست گذار آپ خانم شیوا

آقایان: پرستش

ملاحسنی

یازدهم ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساختمان مدارس و طراحی داخلی خانم ها: جلیل زاده

حسینی

ریحانه قنبری پور

دوازدهم ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ مدارس هوشمند – نوآوری در آموزش

خانم ها :عبادی 

ملکی

سیزدهم ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دوزبانگی و مدارس در مناطق دو زبانه

خانم : پیرو 

آقایان: قهرمانی 

حسینی

چهاردهم

جلسه جبرانی

تاریخ هماهنگ خواهد شد

ارزشیابی در سیستم های آموزشی

خانم ها: پریسا پایزدان –

مهسا حیدری –

زینب زمانی