فایل ارایه کلاسی جلسه ۱۴

دانشجویان عزیر سلام 

در جلسه چهاردهم در خصوص روش های تدریس در حانواده مبتنی بر مساله صحبت کردیم

قایل ارایه کلاسی را با کلیک بروی لینک زیر دانلود و مطالعه بفرمایید

موفق باشید

http://labschool.ir/wp-content/uploads/s.14.pdf