با سلام

برای تهیه یک چندرسانه ای آموزشی داشتن یک سناریوی تولید بسیار مهم است. در این برگه نمونه ای از یک سناریو تهیه شده برای درس تناسب، ریاضی ششم ابتدایی که برنامه آن تولید شده و بروی آن پژوهش صورت گرفته است، قرار داده شده است.